Điều khoản sử dụng phần mềm WINCHANGER

CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA WINCHANGER LÀ CHANGE DEVICE, BACKUP DEVICE, NHẰM MỤC ĐÍCH PHỤC VỤ CHO CÁC DEVELOPERS TEST APP, TETS CODER TRÊN NỀN TẢNG ANDROID 

I. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG VÀ ĐIỀU KHOẢN

1. Quy định chung và điều khoản ràng buộc

Điều khoản Sử dụng quy định các điều khoản ràng buộc bạn khi sử dụng phần mềm WINCHANGER. Vui lòng nghiên cứu kỹ và lưu lại một bản Điều khoản Sử dụng này.

Bằng việc sử dụng phần mềm của chúng tôi, Bạn đồng ý bị ràng buộc với Điều khoản Sử dụng này. Nếu Bạn không đồng ý bị ràng buộc với Điều khoản Sử dụng này, Bạn nên chấm dứt ngay lập tức việc sử dụng sản phẩm của công ty chúng tôi. Phần mềm mà bạn sử dụng có thể được tự động cài đặt thường xuyên các bản cập nhật để sửa chữa, cải tiến, nâng cao và phát triển tốt hơn các tính năng như thay đổi thông tin điện thoại, backup dữ liệu nhằm bảo mật thông tin cá nhân tốt hơn.

Chúng tôi thực hiện Điều khoản Sử dụng này theo quy định của pháp luật hiện hành và không nội dung nào trong Điều khoản Sử dụng này cản trở quyền tuân thủ các quy định hoặc yêu cầu của chính phủ, tòa án, cơ quan thi hành án liên quan đến việc Bạn sử dụng Phần mềm WINCHANGER  từ việc sử dụng phần mềm của Bạn.

 

2. Khách hàng sử dụng các dịch vụ, sản phẩm chúng tôi cung cấp.

Tìm hiểu về chức năng của phần mềm tại đây.

  • Không sử dụng các sản phẩm, dịch vụ để phát tán cũng như truyền tải các nội dung liên quan đến chính trị, tôn giáo, các nội dung văn hóa đồ trụy hay các nội dung trái pháp luật
  • Không sử dụng các công cụ chúng tôi cung cấp để kinh doanh, buôn bán các mặt hàng cấm, ảnh hưởng xấu đến người khác hay các mặt hàng trái pháp luật.
  • Chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ sai quy định.

 

II. Giới hạn trách nhiệm:

Khi sử dụng phẩm WINCHANGER cung cấp, bạn hiểu rằng chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm trực tiếp và gián tiếp về các hoạt động của bạn khi bạn khai thác sản phầm của chúng tôi.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý hay bồi thường cho người dùng đối với các thiệt hại về lợi nhuận, doanh thu, uy tín phát sinh từ việc sử dụng phần mềm.