Hướng dẫn cập nhập Driver Phone

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn cập nhập Driver Phone

Hướng dẫn cập nhập Driver Phone

Khi PC không nhận được điện thoại để cài tool. bạn cần phải kiểm tra driver trong Device Manager, nếu hiển thị như hình dưới (hình 1) thì chúng ta cần cập nhập driver.

Hình 1

Link download driver: https://developer.samsung.com/mobile/android-usb-driver.html?fbclid=IwAR2eohEC7MViLc-1IvYx00nBr6z6C_7FmnYjadrPqgInioFRW_d3yPKAT5Q

Bước 1: Chuột phải chọn Update driver

Bước 2: Click vào dòng ” Browse my computer for driver software “

Bước 3: Click chuột vào dòng: ” Let me pick from a list of available drivers on my computer “

Bước 4: Chọn ” ADB Interface “

Bước 5: Click chuột vào model: ” SAMSUNG Android ADB Interface Version: 2.17.10.0 [12/4/2020]

Bước 6: Bảng Update Driver Warning hiện lên, chọn ” Yes

Bước 7: Click ” Close ” là xong !

Bạn vẫn gặp khó khăn khi sử dụng? Liên hệ hỗ trợ?
Was this article helpful to you? Yes 2 No

How can we help?