Add Package In Setting

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Add Package In Setting
  4. Hướng dẫn

Hướng dẫn

Đầu tiên ở Tool chọn Open Apps or Link

Có lẽ nên bôi dòng kia đi để xóa

Sau khi xóa thì đã hiện link các game đã tải

Chọn một cái để coppy – ở đây chọn mẫu là qooapp

Coppy xong link app cần wipe rồi thì thoát ra – vào Setting -> Add Packages

Paste dòng vừa coppy vào đó rồi save lại nhé , các app khác cần wipe làm tương tự

 

Đã save xong thì khi change info tự xóa dữ liệu app đó rồi nhé.

How can we help?