Hướng dẫn cài đặt WinChanger Pixel 3A

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn cài đặt WinChan...
  4. Hướng dẫn

Hướng dẫn

Bước 1: Mở máy điện thoại Pixel 3A và mở debugging OEM

Bước 2: Chạy file 1_unlock_bootloader.bat. Sử dụng nút volume để chọn “Unlock the bootloader” rồi bấm power để xác nhận rồi ấn power thêm một lần nữa để chọn “yes”

Bước 3: Chạy file 2_flash_recovery.bat, Sử dụng nút volume để chọn “Recovery mode” rồi bấm power để vào recover

 

Bước 4: Chọn Factory reset, chờ chạy xong

 

Bước 5: Menu -> Apply Update -> Apply from ADB. Chạy file 3_cai_rom.bat. (Chú ý: Nếu nó hỏi gì thì chọn “Yes” )

Bước 6: Chờ chạy xong thì quay về menu Advancedreboot recovery

Bước 7: Ở màn hình Menu -> Apply Update -> Apply from ADB. Chạy file 4_cai_magisk.bat. (Chú ý: Nếu nó hỏi gì thì nhớ chọn “Yes” ). Chạy xong back lại menu

 

Bước 8: Tiếp tục quay lại màn hình Menu -> Apply Update -> Apply from ADB. Chạy file 5_cai_gapps.bat. Chạy xong chọn reboot system

Bước 9: Chờ máy khởi động lên thì bật Debugging. Sau đó bắt wifi để cài magisk

Bước 10: Mở Magisk chọn settings → Allow from this source → Install

How can we help?