Hướng dẫn sử dụng các chức năng chính trong Winchanger

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng các chứ...
  4. (Change – Backup – Restore)