1. Home
 2. Docs
 3. Hướng dẫn sử dụng các chứ...
 4. (Change – Backup &#...
 5. Backup

Backup

+Cách để change info mới + backup mail & info hiện tại :

 • Login mail vào trong Ch Play
 • Ấn Randome info + Backup Mail & Change
 • Rồi ấn backup xong chờ máy reboot lên là ok ( muốn đặt tên folder thì ghi không cách & không dấu rồi ấn backup )
 • Chờ Reboot lên là Ok
  +Cách để Backup app + change info new :

  — 1 Để lưu lại cài đặt app cần backup 

  • Vào Setting (1) trong tool chọn Cofiguration ( 2 )
  • Chọn app đã tải cần backup rồi Save 
  • –2 Backup app và Change info mới:

   –  Sau khi lưu app cần backup thì Ấn Randome info + Backup  App & Change

  • Đặt tên file không cách không dấu rồi ấn Backup  xong chờ máy reboot lên là ok.
Bạn vẫn gặp khó khăn khi sử dụng? Liên hệ hỗ trợ?
Was this article helpful to you? No 1 Yes

How can we help?