Hướng dẫn sử dụng các chức năng chính trong Winchanger

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng các chức năng chính trong Winchanger
  4. (Change – Backup – Restore)
  5. Change info

Change info

Chọn Info Country (1) và nhà mạng (2) tùy theo ý muốn

-Ấn Randome info ( để đổi info khác ) + Save info ( để lưu lại info đó) = Change info máy

-Khi Change thì nó sẽ reboot lại máy 

-Máy lên màn hình  là ok.

Bạn vẫn gặp khó khăn khi sử dụng? Liên hệ hỗ trợ?
Was this article helpful to you? Yes 2 No 1

How can we help?