Hướng dẫn sử dụng các chức năng chính trong Winchanger

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng các chức năng chính trong Winchanger
  4. (Change – Backup – Restore)
  5. Restore

Restore

+ Cách để Restore mail or Restore App + Info Backup:

  • Tìm tên mail hoặc tên file đã backup ở phần Search Backup (1 ) rồi enter, tìm được nó sẽ hiện ra file (2) thấy chuẩn file rồi thì ấn Restore Mail (3) là Reboot máy lên là ok.
  • Phần B&S Mail (4) hoặc B&S App là vừa Backup Mail hoặc App hiện tại trong máy và Restore file đã chọn lên.
Bạn vẫn gặp khó khăn khi sử dụng? Liên hệ hỗ trợ?
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?